بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان شناختی Ryff در کودکان کار در بحران کرونا: یک مطالعه توصیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

بحران کرونا منجر به افزایش کودکان کار شده است که این کودکان از بهزیستی روان شناختی نامطلوبی برخوردار هستند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان شناختی Ryff در کودکان کار بود.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع توصیفی بود که با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان کار شهر بندر عباس در سال 1400 بود. تعداد نمونه ها بر اساس معیارهای روان سنجی به تعداد 80 نفر برای بخش روایی پیش بین و 100 نفر برای بخش روایی همگرایی تعیین شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش از طریق سه پرسش نامه بهزیستی روان شناختی Ryff  (1989) ، شادکامی آکسفورد (1990) و پرسش نامه ویژگی های روان شناسی مثبت (2008) به صورت فرم چاپی و الکترونیکی با ارسال لینک پرسش نامه به موبایل شرکت کنندگان جمع آوری گردید. برای بررسی روایی مقیاس از روش های روایی محتوا، همگرا و تحلیل عوامل استفاده شد. پایایی مقیاس به وسیله روش های همسانی درونی و پایایی تصنیفی بررسی گردید.

یافته ها

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسش نامه محقق ساخته از شش عامل تشکیل شده و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. تحلیل عاملی تاییدی نیز مدل شش عاملی را تایید کرد. این پرسش نامه به همراه پرسش نامه شادکامی آکسفورد و پرسش نامه ویژگی های روان شناسی مثبت اجرا شد که با 18 آیتم از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود (001/0<p).

نتیجه گیری

 از پرسش نامه مقیاس بهزیستی روان شناختی Ryff 18-آیتمی می توان برای ارزیابی بهزیستی روان شناختی در کودکان کار استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
149 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444496 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.