ارزیابی تغییرات متیلاسیون تام ژنوم در طول تمایز استئوبلاستی سلول های بنیادی مزانشیمی: یک مطالعه آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

فرآیندهای کنترلی در تمایز استیوبلاستی سلول های بنیادی مزانشیمی هنوز به طور کامل شناخته نشده است. مکانیسم های اپی ژنتیک مخصوصا متیلاسیون جزایر CpG در پروموتر ژن ها به عنوان یکی از مهم ترین مکانیسم های کنترلی در تمایز سلول های بنیادی مطرح است. این که در فرآیند تمایز تنها متیلاسیون برخی از ژن های خاص تغییر می یابد یا متیلاسیون تام ژنوم دست خوش تغییرات می گردد، مورد بحث است. لذا در این تحقیق وضعیت متیلاسیون تام ژنوم در طول تمایز استیوبلاستیک سلول های بنیادی مزانشیمی با محیط تمایزی و هم چنین در تیمار با داروی زولدرونیک اسید مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش ها

 در این پژوهش آزمایشگاهی پس از کشت و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی، القاء تمایز استیوبلاستی با استفاده از محیط تمایزی و داروی زولدرونیک اسید صورت گرفت. استخراج DNA در هفته اول، دوم و سوم تمایز و هم چنین از سلول های بنیادی مزانشیمی تمایز نیافته صورت گرفت. وضعیت متیلاسیون تام ژنوم با استفاده از آنتی بادی بر علیه 5-متیل سیتوزین ارزیابی شد. برای تحلیل داده از آزمون طرح اندازه گیری مکرر استفاده شد.

یافته ها

 در طول تمایز استیوبلاستیک سلول های بنیادی مزانشیمی وضعیت متیلاسیون تام ژنوم تغییر پیدا نکرد (093/0=p). هم چنین تیمار با داروی زولدرونیک اسید بر روی متیلاسیون تام ژنوم تاثیر نداشت (057/0=p).

نتیجه گیری

تمایز استیوبلاستی سلول های بنیادی مزانشیمی با استفاده از محیط تمایزی و نیز در تیمار با داروی زولدرونیک اسید، با تغییر متیلاسیون تام ژنوم همراه نیست. بنابراین فرآیند تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استیوبلاست ها یک مسیر منحصر به فرد بوده و احتمالا سایر مکانیسم های ژنتیکی و اپی ژنتیکی در کنترل آن ایفای نقش می نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
207 -220
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444499 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.