بررسی میزان رضایت مندی بیماران از خدمات پرستاری در بیمارستان امام رضا(ع) شهر لار طی همه گیری کووید-19 در سال 1399: یک گزارش کوتاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ابعاد مختلف مراقبت پرستاری به عنوان یک جزء اساسی از خدمات درمانی از اهمیت بسیاری در جلب رضایت بیمار برخوردار می باشند. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت مندی بیماران از خدمات پرستاری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر لار طی همه گیری کووید-19 انجام شد.

مواد و روش ها

 در این مطالعه توصیفی که در سال 1399 انجام گردید، 190 بیمار بستری به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه استاندارد رضایت بیمار، با مصاحبه جمع آوری گردید. به منظور تعیین ارتباط متغیر ها از آزمون های ضریب همبستگی Pearson وSpearmen  و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافته ها

 میانگین و انحراف معیار سن بیماران 58/14±63/47 سال بود. از مجموع 190 بیمار مورد بررسی، 110 نفر (58 درصد) مرد و 80 نفر (42 درصد) زن بودند. هم چنین، سطح تحصیلات 63 نفر (2/33 درصد) زیر دیپلم، 28 نفر (7/14 درصد) دیپلم، 19 نفر (0/10 درصد) فوق دیپلم، 48 نفر (3/25 درصد) لیسانس و 32 نفر (8/16درصد) دارای تحصیلات فوق لیسانس بودند. نتایج نشان داد 24 نفر (6/12 درصد) نظرشان در مورد مولفه های رضایت مندی ناراضی، 49 نفر (8/25 درصد) تا حدودی راضی، و 111 نفر (4/58 درصد) نظرشان در مورد این مولفه ها کاملا راضی بوده است.

نتیجه گیری

 یافته ها نشان داد اکثریت بیماران از خدمات ارایه شده توسط پرستاران، رضایت کامل دارند. ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری با اجرای برنامه های آموزشی مدون و بررسی موارد نارضایتی جهت افزایش روز افزون میزان رضایت مندی بیماران توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
245 -254
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444501 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.