الگوی تشکیل ذخیره Pb-Zn کیشان، غرب ایران براساس شواهد کانی شناسی، سیالات درگیر و ایزوتوپ گوگرد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ذخیره سرب و روی کیشان از ذخایر کمربند فلززایی ملایر- اصفهان است که در شمال اراک، استان مرکزی قرار دارد. پس از بررسی کانی شناسی آن و تعیین سه مرحله پیش کانه زایی، کانه زایی اصلی و پساکانه زایی، ریزدما سنجی میانبار سیال اولیه رگه های کوارتزی همزمان با کانه زایی، دمای همگن شدگی 140 تا °C 272 (متوسط °C 47/208 در 68 میانبار) و شوری10 تا % NaCl wt.22 (متوسط % NaCl wt. 78/17 در 68 میانبار) و چگالی 9/0 تا gr/cm3 1/1 را نشان داد که شبیه ذخایر نوع ایرلندی است. همچنین ایزوتوپ گوگرد شش نمونه گالن از مرحله اصلی انتخاب و تجزیه شدند. مقدار δ34S کانه گالن بین 76/3- و ‰ 36/5- بدست آمد که با تصحیح دمایی داده های ایزوتوپی براساس دمای میانگین °C 200، مقدار δ34SH2S گالن 98/0- تا ‰ 76/1- بدست آمد. سرانجام، می توان فلززایی ذخیره کیشان را با فرایند آمیختگی شورابه های به نسبت چگال از دریای همزمان با سیال های کم شور دمابالا و فلزدار در حال گردش در سنگ بستر شیل- ماسه سنگی (سازند شمشک) در ارتباط دانست. البته با توجه به گستردگی توده های آذرین منطقه، شناخت خاستگاه احتمالی توده های ماگمایی در تامین گوگرد و فلز این ذخیره نیز نیاز به سن سنجی دقیق آن ها و بررسی بیشتر دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
281 -294
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444525 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.