اثر بخشی مشاوره انگیزشی و آموزش مهارت های فراشناخت بر کاهش استرس تحصیلی دختران دانش آموز دوره متوسطه اول

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر بخشی مشاوره انگیزشی و آموزش مهارت های فراشناخت بر کاهش استرس تحصیلی دختران دانش آموز دوره متوسطه اول بود.

مواد و روش ها

جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه 12 شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 بودند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بود. به طوری که سه دبیرستان انتخاب شدند و 20 نفر از هر دبیرستان انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استرس تحصیلی کوهن و فرازر بود.پروتکل و مراحل اجرای مشاوره انگیزشی نظام مند بر اساس الگوی ککس و کلینگر و پروتکل آموزش مهارت های فراشناخت طی ده جلسه برگزار شد. روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری درون گروهی- بین گروهی بود.

یافته ها

نتایج نشان می دهد مشاوره انگیزشی و آموزش مهارت های فراشناختی به صورت پایدار استرس تحصیلی دانش آموزان دختر را کاهش می دهد.

نتیجه گیری

بین اثر بخشی مشاوره انگیزشی و مهارت های فراشناختی در کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تفاوت معناداری وجود دارد

زبان:
فارسی
صفحات:
202 -210
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444635 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.