نقش عناصرتوالی الحاقی (IS) در غیرفعال‫کردن پورین غشای خارجی OprD و مقاومت به کارباپنم‫ها در سویه‫های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در اردبیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

کارباپنم ها آنتی بیوتیک های اصلی برای درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آیروژینوزا مقاوم به چند دارو (MDR) می‫باشند. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع ژن کدکننده پروتیین پورین غشای خارجی (OprD) در سویه های سودوموناس آیروژینوزا مقاوم به کارباپنم ها و نیز بررسی نقش عناصر توالی الحاقی (IS) در غیر فعال کردن پورین OprD و پیدایش مقاومت به کارباپنم ها بود.

روش کار

در این مطالعه، از 103 ایزوله بالینی سودوموناس آیروژینوزا (58، 42 و 23 سویه که به ترتیب در برابر ایمیپنم، مروپنم و دوریپنم مقاوم بودند) استفاده گردید. ایزوله ها از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اردبیل جدا شده بودند. حضور ژن oprD و عناصر IS با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و توالی یابی ژنی مورد بررسی قرار گرفت. سویه استاندارد سودوموناس آیروژینوزا PAO1 به عنوان سویه کنترل مثبت ژن oprD مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

فراوانی ژن oprD در میان سویه های سودوموناس آیروژینوزا مقاوم به کارباپنم ها جدا شده از بیمارستان های شهر اردبیل 96/5 درصد بود. همچنین، در هیچکدام از سویه های مورد بررسی عناصر IS مشاهده نشد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج این مطالعه، حضور عناصر IS در غیرفعال کردن پورین غشای خارجی OprD و مقاومت سویه های بالینی سودوموناس آیروژینوزا به کارباپنم ها در اردبیل دخیل نیست. لذا، بررسی نقش دیگر موتاسیون ها در کاهش بیان ژن oprD و افزایش مقاومت سودوموناس آیروژینوزا به کارباپنم ها توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
171 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444733 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.