بررسی رابطه بین هزینه های سلامت و شاخص توسعه انسانی: یک مطالعه بین کشوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

در دهه های اخیر، شاخص توسعه انسانی به یکی از کاربردی ترین شاخص ها برای اندازه گیری سطح توسعه کشورها تبدیل شده است. عوامل متعددی بر شاخص توسعه انسانی موثر می باشند، از جمله این عوامل مخارج بهداشتی است که در کنار نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی موجب افزایش توسعه انسانی می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هزینه های سلامت بر شاخص توسعه انسانی برای دوره زمانی 18-2005 بوده است.

روش پژوهش

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر هزینه های سلامت بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای مختلف پرداخته است و جامعه مورد بررسی، 187 کشور با 3 نوع تقسیم بندی (قاره ای، نفتی و توزیع درآمد) بود. داده های مورد استفاده از بانک جهانی گردآوری شده اند و روش تجزیه و تحلیل آن ها به کمک رگرسیون پانل دیتا یا همان داده های ترکیبی بود.

یافته ها

 یافته های حاصل از برآورد الگوها نشان دهنده آن است که مخارج بهداشتی در قاره های اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقا و اقیانوسیه تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارد. اما در قاره آسیا اثر مخارج بهداشتی منفی و معنی دار است. اثر سرانه تولید ناخالص داخلی در قاره های آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا و اقیانوسیه مثبت و معنی دار بوده است اما این اثر در قاره اروپا مثبت و بی معنی است. در کشورهای نفتی، اثر مخارج آموزشی، سرانه تولید ناخالص داخلی بر شاخص توسعه انسانی مثبت و معنی دار بود اما اثر مخارج بهداشتی مثبت و بی معنی می باشد. همچنین اثر شاخص مرگ و میر بر شاخص توسعه انسانی منفی و معنی دار بوده است. مشابه این نتایج برای کشورهای غیرنفتی البته با ضرایب متفاوت حاصل شده است. درصد هزینه های بهداشتی نسبت به تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای با توزیع درآمد نسبتا برابر و نسبتا نابرابر داشت؛ در صورتیکه این مقدار برای گروه کشورهای با توزیع درآمد کاملا نابرابر مقداری بی معنی را در مدل از خود نشان داد. درصد مخارج آموزشی، نشان دهنده رابطه مستقیم و معنی دار بر شاخص توسعه انسانی در تمامی گروه های درآمدی بود و تولید ناخالص داخلی سرانه برای همه گروه ها با توزیع درآمدی گوناگون اثر معنی دار و مستقیم بر شاخص توسعه انسانی داشت. همچنین نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در همه گروه های با توزیع درآمدی گوناگون رابطه معکوس و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی داشت.

نتیجه گیری

نتایج بیانگر تاثیر معنی دار مخارج بهداشتی در بهبود وضعیت بهداشتی و توسعه کشورهای مورد مطالعه به جز کشورهای نفتی، آمریکای شمالی و کشورهای با توزیع درآمد کاملا نابرابر بود. همچنین افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی گام مهمی در دستیابی به اهداف توسعه کشورها است. به همین منظور لازم است تا مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت کارایی در تخصیص مخارج بهداشتی را در بخش های مختلف مدنظر داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444823 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.