تبیین عوامل خطر تهدید کننده ی سلامت مادر، جنین و نوزاد در جراحی سزارین: یک مطالعه ی گراندد تئوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 با توجه به اهمیت فراوان سلامت مادران و کودکان در سطح جامعه، شناسایی عوامل خطر در طول جراحی سزارین، به عنوان یکی از رایج ترین جراحی های زنان و زایمان اهمیت دارد. لذا این مطالعه با هدف تبیین عوامل خطر تهدید کننده ی سلامت مادر، جنین و نوزاد در جراحی سزارین انجام گرفت.

مواد و روش ها

 این مطالعه ی نظریه ی زمینه ای، در سال 1399 در بیمارستان فاطمیه شهر همدان انجام گرفت. این مطالعه از طریق نمونه گیری هدفمند و 25 مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با افراد درگیر در انجام سزارین انجام شد. صحت داده ها با استفاده از معیارهای Lincoln و Guba بررسی گردید و بر اساس روش Strauss و Corbin مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

 در این مطالعه، 3 طبقه و 8 زیرطبقه شناسایی شد که شامل عوامل زمینه ای (بارداری پرخطر، جنین غیرطبیعی، فاکتور زمینه ای خطرزا)، عوامل محیطی (تجهیزات پزشکی نامطلوب، الکتروسرجری غیرایمن، بارکاری زیاد) و عوامل انسانی (کمبود مهارت تیم پزشکی، خطای فردی تیم پزشکی) بود.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل زمینه ای، محیطی و انسانی می توانند عوارضی را در طول سزارین رقم بزنند، لذا حایز اهمیت است که با در نظر گرفتن این نتایج و به کار بردن راهبردهای مدیریتی و پیشگیری کننده، اثرات منفی عوامل شناسایی شده حذف گردد تا مادر و کودک یک جراحی ایمن را تجربه کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444840 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.