مدل یابی احساس تنهایی مادران دارای کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری: بر اساس حمایت اجتماعی با نقش واسطه ای خودکارآمدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

هدف از پژوهش حاضر، مدل یابی احساس تنهایی مادران دارای کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری بر اساس حمایت اجتماعی با نقش واسطه‏ای خودکارآمدی بود.

مواد و روش ها

روش پژوهش، توصیفی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری، شامل کلیه ی مادران دارای کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری مراجعه کننده به مراکز روان درمانی شهر تبریز در سال 1399 بود که از بین آن ها تعداد 300 نفر به عنوان نمونه، انتخاب و پرسش نامه‏های احساس تنهایی Russell (1980)، حمایت اجتماعی Sherborn و Stewart (1991) و خودکارآمدی Nicholas (1989) را تکمیل نمودند. اطلاعات توسط روش آماری ضریب همبستگی و تحلیل مسیر و با کمک نرم افزار SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد، مسیر مستقیم از حمایت اجتماعی به خودکارآمدی (0/0001 = P، 0/360 = β)، از نظر آماری معنی دار بود، اما مسیر مستقیم از حمایت اجتماعی به احساس تنهایی (0/950 = P، 0/007 = β)، از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین حمایت اجتماعی (0/004 = P، 0/141- = β)، به شیوه ی منفی و به روش غیرمستقیم از طریق خودکارآمدی، قادر به پیش بینی احساس تنهایی بود.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده می توان با بهره گیری از برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی، در تشریح نقش حمایت اجتماعی و تقویت خودکارآمدی مادران دارای کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری، اقدام نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
10 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444841 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.