بررسی تاثیر تئوری رفتاری جانسون بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به سرطان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 سرطان، یکی از بیماری های شایع و در حال افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تیوری رفتاری جانسون بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به سرطان انجام شد.

مواد و روش ها

 این مطالعه به صورت نیمه تجربی در سال 1399 بر روی 66 مادر دارای کودکان مبتلا به سرطان در مراکز تحت پوشش کودکان سرطانی به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. داده ها با استفاده از 2 پرسش نامه ی جمعیت شناختی و خودکارآمدی دومکای (Domkai) 20 سوالی جمع آوری شد، داده ها بعد از جمع آوری با کمک آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

 آزمون Paired-samples T-test بین دو گروه آزمون قبل و بعد از مداخله، اختلاف معنی داری نشان داد ولی این آزمون در گروه شاهد اختلاف معنی داری نشان نداد. ولی آزمون Independent sample t-test بین قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد اختلاف معنی داری نشان نداد ولی در گروه آزمون، اختلاف معنی داری را نشان داد.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که تیوری Johnson، نقش مهمی در افزایش خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به سرطان دارد. لذا پیشنهاد می شود در برنامه های مراقبتی برای کودکان، به نیازهای والدین نیز توجه شود که این امر سبب افزایش تحمل خودکارآمدی مادر در برابر نا ملایمتی ها می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
24 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444843 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.