تاثیر آموزش چهره شناسی هیجانی به کودکان مبتلا به اوتیسم بر صلاحیت والدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 ناتوانی در شناسایی حالات هیجانی، از مهم ترین مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اوتیسم است که تعاملات آنان و متعاقبا صلاحیت والدی مادران را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر چهره شناسی هیجانی به کودکان مبتلا به اوتیسم بر صلاحیت والدی در مادران شان انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه ی حاضر یک کارآزمایی بالینی است. کودکان مبتلا به اوتیسم با روش بلوک تصادفی به گروه های مداخله و شاهد تخصیص داده شدند. کودکان در گروه مداخله در طی 10 جلسه ی 45 دقیقه ای با استفاده از 40 تصویر مربوط به چهار موقعیت شادی، غم، خشم و ترس، تحت آمورش قرار گرفتند. پرسش نامه ی صلاحیت والدی توسط مادران در هر دو گروه در شروع و یک روز بعد از مداخله، تکمیل شد.

یافته ها

آموزش حالات هیجانی، سبب ارتقاء صلاحیت والدی در گروه مداخله شده است. همچنین تفاوت آماری معنی داری در نمره ی کل و حیطه های صلاحیت والدی بین دو گروه وجود داشت (0/001 >P).

نتیجه گیری

آموزش حالات هیجانی به کودکان مبتلا به اوتیسم، سبب ارتقاء صلاحیت والدی در مادران گردید. بر این اساس پیشنهاد می شود، آموزش چهره شناسی، در اولویت های آموزشی این کودکان قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
32 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444844 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.