اثرات پرتودهی بر روند تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین خام و قابلیت هضم برون تنی کنجاله آفتابگردان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

عدم تعادل بین تجزیه پروتیین خوراک و تولید پروتیین میکروبی در شکمبه، کاهش عملکرد تولیدی حیوان و آلودگی های زیست محیطی را در پی دارد. از این رو توازن بین مقدار پروتیین قابل تجزیه در شکمبه و پروتیین عبوری از شکمبه در جیره ضروری است. کنجاله آفتابگردان یکی از انواع کنجاله ها با مقدار مطلوب پروتیین است، اما تجزیه پذیری گسترده پروتیین آن در شکمبه، استفاده از این کنجاله را در تغذیه نشخوارکنندگان با محدودیت همراه می کند. پرتودهی به عنوان یکی از روش های نوین، برای کاهش تجزیه پذیری منابع پروتیینی در شکمبه عنوان شده است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پرتودهی کنجاله آفتابگردان بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم به روش برون تنی انجام شد.

مواد و روش ها

پرتودهی کنجاله آفتابگردان با دزهای 20 و 40 کیلوگری پرتو گاما و مایکروویو با قدرت 800 وات به مدت 3 و 5 دقیقه در پژوهشکده کاربرد پرتوها وابسته به سازمان انرژی اتمی انجام شد. ترکیب شیمیایی کنجاله آفتابگردان پرتودهی شده و پرتودهی نشده اندازه گیری شد. آزمایش تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی و با استفاده از سه راس گاو نر بالغ دشتیاری مجهز به فیستولای شکمبه ای به مدت صفر، 2، 4، 8، 16، 24 و 48 ساعت انجام شد. قابلیت هضم برون تنی، باروش هضم دومرحله ای تعیین شد. داده های حاصل از اندازه گیری قابلیت هضم و ترکیبات شیمیایی در قالب طرح کاملا تصادفی و داده های مربوط به تجزیه پذیری شکمبه ای پروتیین خام در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با استفاده از نرم افزارSAS تجزیه آماری شدند.

یافته ها

پرتو گاما، ماده خشک کنجاله آفتابگردان را کاهش داد. پرتودهی، سبب افزایش پروتیین خام و کاهش عصاره اتری، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خاکستر خام کنجاله آفتابگردان شد. تحت تاثیر پرتو گاما بخش سریع تجزیه، نرخ ثابت تجزیه بخش کند تجزیه و تجزیه پذیری موثر در سرعت عبور 2، 5 و 8 درصد در ساعت کاهش و بخش کند تجزیه پروتیین خام کنجاله آفتابگردان افزایش یافت (01/0<p). پرتو مایکروویو به مدت 5 دقیقه، سبب افزایش بخش سریع تجزیه و کاهش بخش کند تجزیه پروتیین خام شد (05/0<p). پتانسیل تجزیه پذیری پروتیین خام تحت تاثیر پرتودهی با مایکروویو کاهش یافت (01/0<p). پرتودهی با مایکروویو به مدت 3 دقیقه سبب کاهش تجزیه پذیری موثر در سرعت عبور 2 درصد در ساعت شد (05/0<p). پرتو گاما پروتیین قابل تجزیه در شکمبه را کاهش و پروتیین غیر قابل تجزیه در شکمبه و پروتیین قابل متابولیسم را در سرعت عبور 2، 5 و 8 درصد در ساعت افزایش داد (01/0<p). تجزیه پذیری موثر پروتیین خام تحت تاثیر پرتو گاما در سرعت عبور 5 و 8 درصد در ساعت افزایش یافت (01/0<p). پرتو مایکروویو، پروتیین قابل تجزیه در شکمبه را در سرعت عبور 2، 5 و 8 درصد در ساعت افزایش داد (01/0<p). پرتودهی با مایکروویو سبب افزایش تجزیه پذیری موثر پروتیین خام و پروتیین قابل متابولیسم در سرعت عبور 2 درصد در ساعت شد (01/0<p). پروتیین غیر قابل تجزیه در شکمبه در سرعت عبور 2 و 5 درصد در ساعت تحت تاثیر پرتو مایکروویو به مدت 3 دقیقه افزایش یافت (05/0<p). ضریب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابل تجزیه در شکمبه و پروتیین غیر قابل تجزیه در شکمبه در سرعت عبور 2، 5 و 8 درصد در ساعت تحت تاثیر پرتو گاما به ترتیب کاهش و افزایش یافت (01/0<p). پرتودهی کنجاله آفتابگردان با پرتو مایکروویو به مدت 3 دقیقه، ضریب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابل تجزیه در شکمبه و پروتیین غیر قابل تجزیه در شکمبه در سرعت عبور 2 درصد در ساعت را به ترتیب کاهش و افزایش داد (05/0<p). پرتودهی تاثیری بر قابلیت هضم برون تنی کنجاله آفتابگردان نداشت (05/0<P).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج این آزمایش، پرتو گاما بر افزایش پروتیین عبوری از شکمبه و بهبود کیفیت کنجاله آفتابگردان موثر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444859 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.