جداسازی، شناسایی و انتخاب باکتری های اسید لاکتیک دستگاه گوارش گاوهای سیستانی جهت تولید پروبیوتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

شکمبه گاو محل نگهداری بسیاری از باکتری ها است که مسیول تبدیل مواد غذایی به انرژی هستند. در سال های اخیر بسیاری از میکروب های شکمبه با استفاده از توالی یابی ژن 16sRNA شناسایی و جداسازی شده اند. بعضی از میکروب ها به عنوان افزودنی های خوراکی برای پیشرفت رشد و تولید حیوانات پیشنهاد می شوند. استفاده از پروبیوتیک ها به عنوان افزودنی خوراک سبب تعادل مطلوب میکروفلور روده میزبان می شود. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق جداسازی، شناسایی و انتخاب باکتری های اسید لاکتیک برای تولید پروبیوتیک از شکمبه و مدفوع گاوهای سیستانی است.

مواد و روش ها

در این آزمایش از شکمبه 12 راس و مدفوع 4 راس گاو سیستانی در کشتارگاه صنعتی شهرستان زابل نمونه گرفته شد. نمونه های اخذ شده به لوله های آزمایش حاوی محیط کشت MRS مایع منتقل و به مدت 48 ساعت در دمای 39 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند. پس از رشد از محیط مذکور بر روی پلیت های حاوی محیط MRS آگار کشت خطی انجام شد و پلیت ها به مدت 48 ساعت در شرایط هوازی در دمای 39 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند. پرگنه های ظاهر شده از نظر خصوصیات رشد و مورفولوژی و همچنین، خلوص مورد بررسی قرار گرفتند. باکتری های گرم مثبت، فاقد اسپور، کاتالاز منفی کروی و میله ای شکل که همولیز بتا ایجاد نکردند، برای انجام آزمایشات ضد میکروبی، تحمل به اسید، نمک صفراوی و حساسیت به آنتی بیوتیک ها مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها

از تعداد اولیه 158جدایه باکتری اسید لاکتیک 84 جدایه جهت انجام فعالیت ضد میکروبی علیه چهار گونه باکتری سالمونلا و یک گونه باکتری (E Coli) Escherichi.coli مورد بررسی قرار گرفتند. سپس جدایه های حاصل از آزمون ضد میکروبی جهت انجام آزمایش مقاومت به pH بررسی شدند. تعداد 13 نمونه منتخب از این آزمایش جهت انجام آزمون مقاومت به صفرا مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد پنج جدایه جهت انجام آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور آزمایش ژنتیکی و مولکولی وارد مرحله نهایی شد. آن چه از آزمون مولکولی و توالی ژنتیکی 16sRNA بدست آمد، تنها دو جدایه بود که بعد از توالی یابی و استفاده از نرم افزار NCBI قرابت ژنتیکی بالایی با دو باکتری Streptoccos infantarius (جدایه A) و Entrococcos faecium (جدایه B) داشت. این دو جدایه به عنوان پروبیوتیک بالقوه در گاوهای سیستانی مشاهده شدند.

نتیجه گیری

 نتایج کلی تحقیق نشان داد جدایه های A و B ویژگی های مناسبی برای استفاده به عنوان پروبیوتیک دارند. این ویژگی ها شامل نرخ زنده مانی بالا در شرایط pH پایین و غلظت 3 درصد صفرا و همچنین، مقاومت آنتی بیوتیکی و عدم رشد در مواجهه با باکتری های بیماری زایی همچون (E.Coli) Escherichi.coli و Salmonella است. بنابراین، جدایه های A و B به عنوان پروبیوتیک در خوراک نشخوارکنندگان می توان استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
119 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444865 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.