اثر منابع مختلف منیزیم در جیره های پیش از زایش بر متابولیسم انرژی، عملکرد و سلامت گاوهای ‏هلشتاین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثر منابع مختلف منیزیم در جیره های پیش از زایش بر عملکرد تولیدی، متابولیت های خون، مقاومت به انسولین و ناهنجاری های سلامتی در گاوهای دوره انتقال بود. تعداد 60 راس گاو از 21 روز مانده به زایش به طور تصادفی به چهار تیمار آزمایشی اختصاص یافتند. تیمار ها شامل تیمار شاهد (منیزیم در سطح توصیه های NRC)، تیمار سولفات منیزیم، تیمار کربنات منیزیم و تیمار اکسید منیزیم (منیزیم جیره 6/0 درصد ماده خشک) بود. جیره های آزمایشی قابلیت هضم ماده خشک و NDF را افزایش دادند (05/0>P). وزن گوساله، وزن جفت، تغییرات وزن و امتیاز بدنی دام ها تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. وقوع جفت ماندگی و هیپومنیزیومی در تیمار های آزمایشی کاهش یافت (05/0>P). تیمارهای اکسید و کربنات منیزیم تمایل به تولید شیر بالاتر داشتند (08/0=P). چربی شیر در جیره شاهد افزایش یافت (05/0>P). جیره های آزمایشی NEFA و کلسترول پلاسما را کاهش داده و منیزیم و کلسیم پلاسما را افزایش دادند (05/0>P). تیمار شاهد پایین ترین نرخ زدودگی گلوکز و RQUICKI را داشت (05/0>P).

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.