اثر نوع مکمل چربی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و شاخص های فیزیولوژیک بره های در حال ‏رشد تحت تنش حرارتی تابستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آزمایش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از نمک های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع (امگا-3 و امگا-9) بر عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیک بره های در حال رشد 4 تا 5 ماهه، در شرایط گرم تابستان انجام شد. 32 راس بره بر اساس وزن بدن به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. بره ها به صورت انفرادی با جیره های آزمایشی 1- جیره پایه بدون افزودن پودر چربی (شاهد)، 2- جیره پایه حاوی نمک های کلسیمی اسیدهای چرب روغن ماهی به میزان 2٪ ماده خشک جیره، 3- جیره پایه حاوی نمک های کلسیمی اسیدهای چرب روغن زیتون به میزان 2٪ ماده خشک جیره و 4- جیره پایه حاوی نمک های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع به میزان 2٪ ماده خشک جیره، به مدت 6 هفته (اوایل تیرماه تا اواسط مردادماه) تغذیه شدند. مصرف خوراک روزانه بره ها ثبت، و وزن بدن هر هفته اندازه گیری شد. فراسنجه های فیزیولوژیک شامل دمای رکتوم و نرخ تنفس به صورت هفتگی اندازه گیری شد. در مجموع، تغذیه با نمک های کلسیمی روغن ماهی، زیتون و چربی اشباع، باعث افزایش معنی دار افزایش وزن روزانه و کاهش معنی دار ضرایب تبدیل غذایی بره ها نسبت به گروه شاهد شد (05/0≥ P)، ولی بر ماده خشک مصرفی بره ها تاثیر معنی داری نداشت. تغذیه با روغن های مورد بررسی در این پژوهش، باعث کاهش درجه حرارت رکتوم و تعداد تنفس بره های قرار گرفته در شرایط گرمای تابستان، نسبت به بره های گروه شاهد شد (01/0≥ P). استفاده از نمک های کلسیمی روغن ماهی، روغن زیتون و چربی اشباع، اثر معنی داری بر قابلیت هضم ماده خشک، پروتیین خام و چربی خام مصرفی بره های گروه های مختلف آزمایشی نداشت، با این حال قابلیت هضم چربی خام در بره های تیمارهای آزمایشی بالاتر از گروه شاهد بود. قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی، با اختلاف معنی داری در بره های گروه شاهد بالاتر از سایر گروه ها بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل سازی جیره با نمک های کلسیمی اسیدهای چرب غیر اشباع ماهی و زیتون و اسیدهای چرب اشباع، بر میزان بهره وری بره ها تاثیر گذاشته و باعث بهبود عملکرد بره ها در طی تابستان شد. بین مکمل های چربی با الگوی متفاوت اسیدهای چرب در این زمینه تفاوتی وجود نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.