شناسایی مولفه و شاخص‎های مقررات اجرایی ترافیکی با رویکرد مدیریت تخلفات رانندگی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از مقدمات لازم برای تهیه یک نقشه راه در حوزه ترافیکی هر کشوری، علی‌الخصوص "مقررات اجرایی ترافیکی"، شناسایی مولفه و شاخص‌های‌ آن می‌باشد و اگر این مولفه‌ها و شاخص‌ها به درستی شناسایی نگردند، ترافیک آن کشور در حوزه تخلفات رانندگی به درستی مدیریت نشده و در نتیجه روز‌به‌روز بر تعداد تخلفات و حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از تصادفات افزوده می‌گردد ولی چنانچه مولفه‌ها و شاخص‌ها به درستی شناسایی گردند و بر اساس آنها برنامه‌ریزی لازم صورت پذرد، می‎توان از بروز تخلفات و وقوع سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن پیشگیری نمود. لذا در این پژوهش، بر طبق نظر خبرگان، نسبت به شناسایی مولفه و شاخص‌های مقررات اجرایی ترافیکی با رویکرد مدیریت تخلفات رانندگی اقدام گردیده‌است.

روش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی توسعه‌ای و از نظر نوع، کیفی با رویکرد تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر از تعداد 12 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه درون و برون شهری پلیس راهنمایی و رانندگی، مهندسین حمل‌ونقل و ترافیک تشکیل گردیده که به روش هدفمند انتخاب شدند و برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده شده‌است.

یافته‌ها

تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، در قالب سه مقوله اصلی(بعد) شامل؛ الف: سیاست‌گذاری‌های ترافیکی ب: قانون گذاری ترافیکی و ج: ضمانت اجرایی ترافیکی صورت پذیرفت و هرکدام شامل مولفه و شاخص‌های متعددی بوده، تعداد هفت مولفه(مقوله فرعی) و 37 شاخص(ریزمقوله) در این حوزه بر اساس نظرات خبرگان شناسایی و نهایی‌سازی شدند.

نتیجه‌گیری

برای مقوله‌ "سیاست‌گذاری‌های ترافیکی" تعداد دو مولفه و شش شاخص(زیرمقوله)، برای مقوله‌ی " قانون گذاری ترافیکی" تعداد دو مولفه و نه شاخص(زیرمقوله) و برای مقوله‌ی "ضمانت اجرایی ترافیکی" تعداد سه مولفه و 22 زیرمقوله(شاخص) شناسایی گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 -92
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.