اثر تمرین مقاومتی همراه با مکمل دهی ژل رویال بر سطوح بیان ژن های پیش ساز عامل رشد عصب و گیرنده 75 P در بافت هیپوکامپ موش های صحرایی مدل آلزایمری شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر RT همراه با مصرف RJ بر بیان هیپوکامپی پیش ساز عامل رشد عصب proNGF و گیرنده 75 P در موشهای صحرایی مبتلا به بیماری آلزایمر بود. 

روش کار

42 سر موش صحرایی نر نژاد اسپراگو داولی با تری متیل تین کلراید kg8/mg  آلزایمری شدند. موشها به طور ،RJ200  RT+RJ200 مصرف+ RT ،RJ mg/kg100  RT+RJ100 مصرف+ RT ،RT ،کنترل برابر گروه 7 به تصادفی مصرف RJ100 ،مصرف 200 RJ و گروه شم تقسیم شدند. گروه های مکمل دوزهای 100 day/kg/mg و 200 ژل RJ را به صورت صفاقی برای 8 هفته دریافت کردند. پروتکل RT فزاینده برای 8 هفته، 3 جلسه در هفته با شدتی متناظر با 30-100 %وزن بدن انجام شد.

یافته ها

در مقایسه با گروه کنترل، پروتکل RT موجب افزایش بیان proNGF گردید. همچنین، 100 RJ و 200 RJ موجب افزایش معنی دار بیان proNGF و P75 شد. بعلاوه، اثر تعاملی 100 RJ + RT و 200 RJ + RT موجب افزایش معنی دار بیان proNGF و P75 شد. همچنین اثر RJ بر بیان proNGF و P75 وابسته به دوز مصرفی بود و اثر دوز kg/mg 200 نسبت به دوز 100 kg/mg به طور معنی داری بیشتر بود.

نتیجه گیری

هر دو پروتکل RT و مصرف RJ به تنهایی و به طور سینرژیستی موجب افزایش بیان نوروتروفین در هیپوکامپ موشهای صحرایی مبتلا به آلزایمر میگردد. اثرات RJ در حالت استفاده ترکیبی وابسته به دوز مصرفی است به گونهای که دوزهای بالاتر اثرات بالاتری بر بیان نوروتروفین و گیرنده آن دارد. در حالت استفاده از تک دوز RJ دوز پایینتر مطلوبتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2445492 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.