بررسی علل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی جهت دریافت خدمات سلامت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

لازمه داشتن جامعه سالم، سلامت خانواده است. نتایج مطالعات نشان داده که مردان بیشتر از زنان به بیماری دچار شده و میزان مرگ و میر آنان نیز بالاتر است، با این وجود هنوز هم درصد بالایی از مردان جهت دریافت خدمات سلامت مراجعه نمینمایند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی علل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی درمانی انجام گردید.

روش کار

این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1399 بر روی 380 نفر از مردان بالای 18 سال انجام گرفت. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای دو قسمتی شامل سوالات جمعیت شناختی و عوامل موثر بر عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی انجام شد. روش نمونه گیری بصورت چند مرحله ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS16 و با استفاده از آزمونهای تی مستقل و آنالیز واریانس و آزمون های تعقیبی شفه انجام شد.

یافته ها

براساس نتایج مطالعه عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی درمانی با نوع قومیت و سطح تحصیلات 05/0
P ارتباط معنی دار نداشت. شرایط فیزیکی نامناسب مراکز سلامت 67/14 95/±82 و عدم اعتماد به پرسنل بهداشتی 13/17 14/±80 از مهمترین عوامل و همچنین اطلاعات و شناخت ناکافی 37/25 22/±61 کم اهمیتترین عوامل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی بود.

نتیجه گیری

با توجه به یافته ها، لزوم بهبود وضعیت فیزیکی مراکز و رازداری و محرمانگی اطلاعات، داشتن رفتار مناسب با مردم و ارتقاء مهارت پرسنل حایز اهمیت می باشد؛ لذا به مدیران بهداشتی پیشنهاد می گردد تا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مناسب را در جهت افزایش آمار مراجعه مردان به مراکز انجام دهند

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2445495 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!