تجربه قربانیان دوم خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار: یک مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

خطای پزشکی موجب پاسخهای شدید عاطفی در ارایه دهندگان خدمات بهداشتی میشود و آنان را به قربانیان دوم تبدیل می نماید. این مطالعه با هدف تبیین تجربه قربانیان دوم خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار انجام گردید.

روش کار

این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا در سال 1399 انجام یافت. 10 نفر از پزشکان و کادر درمان درگیر با خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای مرسوم با نرم افزار MAXQDA18 صورت گرفت.

یافته ها

بر اساس تجزیه وتحلیل مصاحبه ها 156 کد اولیه، 48 طبقه فرعی، 13 طبقه اصلی و نهایتا 3 تم اصلی شامل "واکنشهای چندگانه، تاثیرات چندگانه و سیستم حمایتی" حاصل گردید.

نتیجه گیری

شناخت تجربیات قربانیان دوم در مواجهه با حوادث و خطاهای پزشکی شامل واکنشها چندگانه، تاثیرات چندگانه و سیستم حمایتی  میتواند به فهم بهتر این پدیده و طراحی برنامه جامع حمایتی با هدف رفع و کاهش پیامدهای منفی و افزایش احساس امنیت آنها کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
52 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2445498 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!