پیش بینی مشارکت روانشناختی دانش آموزان به ورزش از طریق سبک رهبری دبیران ورزش: نقش میانجی رضایت و انگیزه ورزشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارایه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد.هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارایه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
308 تا 331
لینک کوتاه:
magiran.com/p2446290 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!