ارتباط نوروپپتید اسپکسین و عوامل خطر قلبی و عروقی در کودکان و نوجوانان: یک مرور نظام مند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اسپکسین، یک نوروپپتید جدید با عملکردهای فیزیولوژیک متنوع است که می تواند یک بیومارکر ارزیابی خطر بیماری های قلبی عروقی باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط غلظت سرمی اسپکسین و عوامل خطر قلبی و عروقی در کودکان و نوجوانان بود.

مواد و روش ها

جستجو برای جمع آوری مطالعات در بازه زمانی ژانویه 2007 تا مارچ 2021 در پایگاه های داده ی پاب مد، امبیس و اسکوپوس انجام شد. کلید واژه های "neuropeptide Q" و "spexin" همراه با کلیدواژه های مرتبط با دیابت، التهاب، سندرم متابولیک و بیماری های قلبی عروقی برای جستجو مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته ها

11 مقاله با متن کامل وارد مطالعه شدند. در 6 مطالعه سطح اسپکسین در کودکان و نوجوانان چاق کمتر از افراد با وزن طبیعی بود که در 4 مطالعه این اختلاف معنی دار (0/05>p) بود. شش مطالعه رابطه معکوس اسپکسین با مقاومت به انسولین را مشاهده کردند؛ اما با گلوکز همبستگی مشاهده نشد. در رابطه با التهاب نتایج متناقض بود، لیکن همبستگی مثبت اسپکسین  با عوامل ضدالتهابی، نشانه ای از اثرات ضد التهابی این نوروپپتید بود. پنج مطالعه در رابطه با  اسپکسین و بیماری های قلبی عروقی، مانند فشارخون، انجام شده بود که سه مطالعه نشان دهنده نقش مثبت اسپکسین در سلامت قلب و عروق بود. هم چنین یک مطالعه اثر اسپکسین را در سندرم متابولیک بررسی کرده بود و نقش محافظت کننده اسپکسین را نشان می داد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد این نوروپپتید اثر مثبت بر وضعیت متابولیک، بخصوص کنترل وزن و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2446511 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!