تحلیل حرکت و لوازم حرکت بر اساس مبانی حکمت متعالیه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

حرکت در حکمت متعالیه به معنای تحقق وجود سیلانی و تجددی شیء می باشد. وجودی که کاملا منطبق بر زمان بوده و در هر آن مفروض مقطعی مفروض از آن محقق می شود و در کل زمان تمام آن وجود پدیدار می گردد. لذا حرکت نحوه ی وجود شیء قلمداد می شود و از زمره ی ماهیات خارج است و حرکت جوهری به معنای تحقق وجود سیال از مقوله جوهر خواهد بود. بر اساس نگرش حکمت متعالیه نسبت به چیستی حرکت و با پذیرش حرکت جوهری لوازم حرکت توصیفی بدیع پیدا می کنند. در این مقاله قصد داریم با روش تحلیلی توصیفی به تبیین لوازم حرکت در بستر حرکت جوهری و با توجه به نحوه وجود بودن حرکت بپردازیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2446807 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!