بررسی و مقایسه تاثیر مصرف دوز های متفاوت قهوه بر میزان تعادل مایعات، الکترولیت ها و VO2max مردان فعال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

امروزه مصرف نوشیدنی های کافیین دار همچون قهوه در بین افراد ورزشکار افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه تاثیر مصرف دو دوز متفاوت قهوه بر میزان تعادل مایعات، الکترولیت ها و VO2max مردان فعال می باشد.

روش شناسی

در مطالعه ای نیمه تجربی، 54 مرد تمرین کرده (میانگین سن 31/1±89/20 سال، وزن 43/8±10/70 کیلوگرم، قد 65/5±7/174 سانتی متر و  حداکثر اکسیژن مصرفی 99/5±16/52 ml/kg/min) بصورت تصادفی انتخاب شدند و بصورت جورشده در سه گروه 18 نفری قرار گرفتند. همه آزمودنی ها به مدت 5 روز میزان مساوی 3 فنجان قهوه در روز مصرف کردند (مرحله متعادل سازی)، در روز ششم و هفتم (مرحله آزمون) آزمودنی های سه گروه به ترتیب صفر، 3 و 8 فنجان قهوه در روز (به ترتیب معادل صفر، 258 و 688 میلی گرم کافیین در روز) مصرف کردند. در مدت این هفت روز، آزمودنی ها هیچ ماده ی کافیین دار دیگری مصرف نکردند. قبل و بعد از مداخله، وزن بدن آزمودنی ها اندازه گیری، نمونه خونی جهت بررسی فاکتورهای خونی گرفته شد و VO2max آزمودنی ها با پروتکل فاکس ارزیابی شد و تغییرات شاخص های اندازه گیری بوسیله آزمون تحلیل واریانس چندگانه (MANOVA) و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری (P≤0/05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

تغییرات درصد حجم پلاسمایی در سطح مصرف صفر (فنجان/ روز) نسبت به مصرف 3 (فنجان/روز) افزایش معنی داری (P= 0/013) نشان داد. میانگین وزن بدن آزمودنی ها در سطح مصرف صفر (فنجان/ روز) نسبت به دو سطح دیگر افزایش معنی داری (P=0/001) نشان داد. غلظت سدیم سرم خون در سطح مصرف 3 (فنجان/روز) نسبت به دو سطح دیگر افزایش معنی داری (P≤0/05) نشان داد. در غلظت پتاسیم سرم خون بین سطوح مختلف مصرف قهوه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. VO2max برآورد شده در سطح مصرف 8 (فنجان/روز) نسبت به دو سطح دیگر کاهش معنی داری (P=0/003) نشان داد.

نتیجه گیری

مصرف قهوه در دوزهای مختلف موجب کاهش مایعات بدن، افزایش غلظت سدیم سرم خون و احتمالا افزایش دفع سدیم و کاهش VO2max افراد فعال می شود. بر این اساس با توجه به اهمیت حفظ مایعات بدن بر عملکرد ورزشکاران، به نظر می رسد مربیان و متخصصین ورزش در زمینه مقدار و یا زمان مصرف این نوشیدنی اهتمام لازم را داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2446993 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!