ارزیابی کارائی حشره کش های آبامکتین (Vertimec 1.8 EC) و امامکتین بنزوئیت+لوفنورون (Proclaim-fit 50 WG) روی پروانه میوه خوار پسته Recurvaria pistaciicola

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پروانه میوه خوار پسته یکی از آفات مهم در بسیاری از پسته کاری های کشور می باشد. به رغم خسارت شدید این آفت در تعدادی از باغات، تنوع سموم توصیه شده علیه آن کم می باشد همچنین عدم حصول نتایج رضایت بخش از کاربرد سموم رایج و نیز اثرات مضر این آفت کش ها روی دشمنان طبیعی از مشکلات کنترل این آفت می باشد. در این تحقیق کارایی دو حشره کش از گروه آورمکتنین ها شامل آبامکتین و ترکیب امامکتین بنزوییت + لوفنورون که روی لارو برخی از آفات بالپولکی موثر هستند روی پروانه میوه خوار پسته ارزیابی شدند. آزمایش ها در دو سال متوالی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دوزهای مختلف حشره کش های مذکور انجام شد. برای ارزیابی تاثیر سموم روی پروانه میوه خوار، دانه های خشکیده و خسارت دیده توسط لاروها 7، 12، 18و 25 روز بعد از سم پاشی شمارش شد. همچنین وضعیت نهایی خوشه بندی (تعداد دانه در خوشه) نیز در تیمارهای مختلف ثبت گردید و میزان کارایی تیمارها محاسبه شد. نتایج نشان داد که همه تیمارهای مورد آزمایش، روی لاروهای این آفت موثر بودند. بهترین کارایی در دوزهای 4/0 و 6/0 لیتر در هزار از  آبامکتین و 200 و 250 گرم در هزار از امامکتین بنزوییت + لوفنورون مشاهده شد. با توجه به اثربخشی و نیز جنبه های اقتصادی، دوز 6/0 در هزار ورتیمک برای کنترل پروانه میوه خوار پسته توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447249 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!