اثرات ذخیره سازی در دمای سرد روی برخی آماره های زیستی کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata contaminata پرورش یافته روی غذای غیر طعمه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مهم ترین کفشدوزک شکارگر در باغات پسته که از شته و پسیل تغذیه می کند، Oenopia conglobate contaminata L.  است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیرات دمای سرد (4 ، 8 و 12 درجه سلسیوس)، در یک دوره هفت روزه ذخیره سازی، بر افراد کامل تازه ظهور یافته و پرورش یافته  O. conglobate contaminata روی غذای غیر طعمه بود. تعداد تکرار ها 100، 32 و 30 حشره کامل یک روزه به ترتیب برای دماهای 4، 8 و 12 درجه سلسیوس بود. یک جفت نر و ماده کفشدوزک در یک واحد آزمایشی  و  دردمای 1±26 سلسیوس، 5±60 درصد رطوبت نسبی و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار گرفتند و تا زمان مرگ، برخی از پارامترهای بیولوژیکی سوسک محاسبه شدند. نتایج نشان داد که درصد زنده مانی و طول عمر افراد کامل به ترتیب در 12 و 8 درجه سلسیوس به طور قابل توجهی افزایش یافت. همچنین، طولانی ترین دوره تخم گذاری و پس از تخم گذاری در 8 درجه سلسیوس بود .حداکثر مقادیر بارآوری و زاد آوری کل به طور معنی داری در 8 درجه سلسیوس بود. علاوه بر این، تعداد دسته تخم و روزهایی که تخمگذاری در آن اتفاق افتاد  در 8 درجه سلسیوس به طور قابل توجهی افزایش یافت. میزان بقای کفشدوزک های کامل، پس از هفت روز نگهداری در دمای 4 و 12 درجه سلسیوس در مقایسه با دمای 8 درجه سلسیوس کاهش یافت. نتایج نشان دهنده تاثیرات مثبت دمای سرد مناسب (8 درجه سلسیوس) در ذخیره سازی این شکارگر کارآمد برای بهبود حمل و نقل راه دور بود که می تواند به افزایش اثر ذخیره سازی و کیفیت شکارگر برای رها سازی در برنامه های کنترل بیولوژیک کمک کند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
17 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447868 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!