نقش رسانه های جمعی در توسعه سلامت از طریق ورزش همگانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ورزش همگانی به عنوان ابزاری کم هزینه، مفرح و درعین حال موثر برای عموم مردم است که سهم بسزایی در ارتقای سطح سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی آن ها دارد. این پژوهش با هدف طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن انجام شد.

روش

تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی، به حیث مسیر اجرا، همبستگی، به لحاظ گردآوری داده ها، میدانی و از نظر زمان آینده نگر بود. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه برگرفته از عوامل شناسایی شده در قسمت کیفی بود که عوامل با مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان و کارشناسان حوزه رسانه های ورزشی شناسایی شد. جامعه آماری در بخش کمی، ورزشکاران عضو فدارسیون و هییت های ورزش همگانی بودند که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، روش های آمار توصیفی برای محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی در مورد متغیرهای پژوهش، و آمار استنباطی شامل تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بودند که از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و آموس 25 استفاده شد.

یافته ها

مقدار بارهای عاملی متغیرهای آشکار از نقطه برش 4/0 و مقدار آماره تی آن ها نیز از نقطه برش 567/2 بزرگتر بود (01/0 < P) که نشان از اطمینان به سازه مورد نظر دارد.

نتیجه گیری

رسانه های اجتماعی تاثیر قابل توجهی در ارتقای فرهنگ سلامت از طریق ورش همگانی در کشور دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
96 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447970 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!