ارتباط بین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در پرستاران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پرستاران به واسطه شغلشان با انواعی از اضطراب همچون اضطراب مرگ درگیر هستند. همچنین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی از عوامل تاثیرگذار بر این اضطراب هستند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در پرستاران کرمانشاه طی همه گیری ویروس کرونا در سال 1399-1400 انجام شده است.

روش کار

در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شد. 250 نمونه از بین پرستاران شاغل شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد به این صورت که از بین 18 بیمارستان شهر کرمانشاه، 10 بیمارستان و از هر بیمارستان 25 پرستار انتخاب شد و پرسشنامه ها بین پرستاران توزیع گردید. از پرسشنامه های اضطراب مرگ تمپلر، مقیاس کنجکاوی اجتماعی رنر، مقیاس سلامت معنوی پلوتزین و الیسون استفاده شده است. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری توسط نرم افزارآماری spss26 تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که بین کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ رابطه منفی معنادار وجود دارد (p<0/05)، متغیرهای کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی توانسته اند 13% از اضطراب مرگ پرستاران در دوران همه گیری کرونا را پیش بینی کنند p<0/001,R=0/36).

نتیجه گیری

بین پرستاران شاغل دارای سابقه ابتلا و عدم سابقه ابتلا به بیماری کرونا در متغیر اضطراب مرگ، کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی تفاوت معناداری به دست نیامد؛ به عبارت دیگر با افزایش میزان کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی در افراد میزان اضطراب مرگ در آن ها کاهش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2448521 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!