بررسی ابعاد سلامت روان و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد سلامت روان و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک می باشد.

روش کار

این پژوهش از طریق روش اپیدمیولوژیک تحلیلی- مقطعی در سال 1400 انجام شده که جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه کوتاه هوش هیجانی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ فرم 28 سوالی  (GHQ-28) استفاده شده است. در این مطالعه از روش های تحلیل رگرسیون خطی و نیز آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) و  به منظور تحلیل داده های آماری از نرم افزار آماری R نسخه 4.1.3 بهره برده شده است.

یافته ها

در بین مولفه های مشخصات دموگرافیک، متغیر مذهب، رشته تحصیلی و طلاق والدین بیشترین اثر را بر روی سلامت عمومی دارند.  به این صورت که به طور متوسط در بین خانواده هایی که والدین طلاق گرفته اند، افراد به میزان 37/2 واحد کمتر از سلامت عمومی برخوردار هستند. همچنین در بین افرادی که تعداد نیم سال بیشتری را در دانشگاه گذرانده اند به میزان 49/0 واحد بیشتر از سلامت عمومی بهره مند می باشند. براساس نتایج بدست امده از تحلیل واریانس و نیز رگرسیون خطی تک متغیره، متغیر طلاق والدین معنی دار بوده و به میزان 1/3 درصد از تغییرات عملکرد اجتماعی را تبیین می کند (P-value<0.05). در تحلیل رگرسیون خطی بین سلامت عمومی گلدبرگ و نوع رشته تحصیلی، دانشجویان رشته مدیریت به طور متوسط به میزان 77/2 واحد بیشتر نمره ی سلامت عمومی گلدبرگ را کسب نموده اند.

نتیجه گیری

 بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس تک متغیره، متغیر اختلال عملکرد اجتماعی با متغیر طلاق والدین رابطه معنی دار دارد. به این ترتیب دانشجویانی که والدین آنها از یکدیگر طلاق گرفته اند از سلامت عمومی پایین تری برخوردارند. همچنین، مولفه طلاق و ترم تحصیلی دانشجویان، بیشترین اثر را بر روی هوش هیجانی و سلامت روان آنها دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
76 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2448526 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!