کیفیت سنجی غیرمخرب میوه سیب با استفاده از امواج صوتی، ارتعاشی و شبکه عصبی مصنوعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش ازروش پاسخ صوتی و ارتعاشی برای تخمین میزان سفتی سیب به صورت غیرمخرب استفاده شد. سیب های رقم گالا در دو دمای صفر و 20 درجه سلسیوس به مدت 9 و 6 هفته نگهداری شدند و در طول دوره انبارمانی هر هفته مورد آزمایش پاسخ ضربه صوتی قرار گرفتند. نمونه ها در طی آزمایش برروی دستگاه مخصوص که برای این آزمایش طراحی و ساخته شده قرار گرفته و با یک ضربه ملایم تحریک شدند. صدا و ارتعاش ناشی از ضربه توسط میکروفون و شتاب سنج دریافت شده و به صورت سیگنال های آنالوگ به کارت صدای رایانه منتقل و سپس تبدیل به سیگنال های دیجیتال شدند. سیگنال های دیجیتال توسط تبدیل فوریه در نرم افزار متلب از حوزه زمان به حوزه فرکانس تبدیل شدند. فرکانس های غالب سیگنال های صوتی و ارتعاشی استخراج شده و شاخص های سفتی از روابط مخصوص بدست آمد. نتایج آزمون های صوتی و ارتعاشی با نتایج آزمون نفوذسنجی مقایسه شد. ضریب همبستگی میان سفتی پانچ و شاخص سفتی بیش از 0.92 بودکه در سطح احتمال %1 معنی دار بود. همچنین فرکانس های غالب صوتی و ارتعاشی و جرم نمونه ها به عنوان سه ویژگی به صورت تکی، دوتایی و سه تایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین عمر انبارمانی سیب مورداستفاده قرار گرفت. عمر انبارمانی در بازه های زمانی یک، دو و سه هفته ای تخمین زده شد و نتایج ترکیب دوتایی و سه تایی در حالت های مختلف از %9 تا%30 دقت طبقه بندی ویژگیهای تکی را افزایش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
98 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2449563 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!