بررسی اثر اسانس گیاه دارویی Foeniculum vulgar Miller بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دو علف هرز Malva sylvestris L. و Chenopodium album L.

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده مداوم از علف کش ها باعث افزایش مقاومت علف های هرز و همچنین کاهش کیفیت خاک و آب های زیرزمینی شده است .در این تحقیق که با هدف بررسی اثر اسانس رازیانه بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه های علف های هرز پنیرک و سلمه‌تره در شرایط آزمایشگاهی، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1399 در آزمایشگاه تحقیقاتی بنیاد تعاون شهرستان رودان استان هرمزگان اجرا شد، به‌ترتیب بذرهای گیاه رازیانه توسط دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با آب اسانس گیری و ترکیبات اسانس با استفاده از دستگاه های GC و GC-MS شناسایی گردید که بالاترین درصد اجزای تشکیل‌دهنده اسانس میوه، به‌ترتیب مربوط به ای- آنتول (92/66 درصد)، متیل کاویکول (54/14 درصد)، فنکون (01/7 درصد) و لیمونن (84/6 درصد) بود. بذر علف های هرز پس از ضدعفونی با هیپوکلراید سدیم و سپس خشک شدن، تحت تاثیر غلظت‌های 0 (آب مقطر)، 200، 400، 600، 800 و 1000 میکرولیتر بر لیتر اسانس رازیانه در شرایط مناسب نوری و دمای 25 درجه‌سانتی‌گراد قرار داده شدند. نتایج نشان داد که اسانس رازیانه باعث کاهش درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه علف های هرز پنیرک و سلمه تره شد. با افزایش غلظت اسانس، درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر آن‌ها نیز به طور معنی‌داری کاهش یافت. به طور کلی واکنش علف‌های هرز مورد بررسی به اسانس رازیانه متفاوت بود، به نحوی که حساسیت پنیرک نسبت به سلمه تره بیشتر بود و بیشترین اثر بازدارندگی اسانس بر روی جوانه‌زنی بذر پنیرک و سلمه تره در غلظت 1000 میکرو لیتر در لیتر اسانس بود، به نحوی که در مورد پنیرک، جوانه‌زنی به‌طور کامل متوقف گردید. شاخص آللوپاتی در غلظت 1000 میکرو لیتر در لیتر اسانس رازیانه برای پنیرک و سلمه تره به‌ترتیب برابر با 1- و 83/0- بود. با توجه به نتایج مربوطه، کاربرد اسانس رازیانه به میزان 1000 میکرو لیتر در لیتر برای کنترل علف های هرز پنیرک و سلمه تره توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
130 تا 145
لینک کوتاه:
magiran.com/p2449812 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!