پتانسیل فرسایش کناره و ناپایداری مجرا در رودخانه حاجی عرب بویین زهرا- قزوین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جریان آبها، ازجمله ی مهم ترین فرآیند های سطحی هستند که علاوه بر تغییر و تعیین سیمای عمومی زمین بر نحوه زیست انسان در کره زمین نیز تاثیر دارند. عملکرد سیستمی رودخانه موجب می شود، هر تغییری در مولفه های کانال رود برسایرمتغیرها نیزتاثیربگذارد. فرسایش کناره بنا به دلایلی چون ورود بخشی ازرسوبات به جریان رودخانه که از کناره های رود تغذیه می شوند، تغییردرابعاد مجرا مانند: عرض و عمق، اثراتی که بر ویژگی های الگوی رود دارد ومخاطراتی که می توانند فعالیت های انسانی را تهدید کنند، حایز اهمیت است. هدف ما، بررسی ناپایداری و تغییرات مورفومتری مجرا در رودخانه حاجی عرب در بویین زهرا ازشهرستان های استان قزوین است. دراین پژوهش پایداری کناره رود با استفاده ازروش های ارزیابی سریع ژیومورفیک (RGA) مورد بررسی قرار گرفته است. رودخانه ی مورد نظر درقالب 8 بازه مطالعه شد. با نقشه برداری از مقاطع عرضی و عملیات میدانی شاخص های پایداری و ناپایداری کناره رود ارزیابی شدند. پارامتر های موجود درروش شاخص پایداری مجرای رود (CSI) درخلال بازدیدهای میدانی امتیاز دهی شد. بازه ها از نظرحساسیت به فرسایش کناره طبقه بندی شدندکه بازه های 7و 8 ناپایدارترین بازه ها بودند. همچنین با استفاده از تحلیل های آماری همبستگی داده ها و نحوه ی پراکندگی آنها تعیین شد با استفاده از امتیاز نسبی، عامل فرسایش کناره و پوشش گیاهی ریپارین موثر ترین عوامل درناپایداری کناره های رودخانه حاجی عرب تعیین شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2449938 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!