شناسایی وضعیت مولفه های تاثیرگذار آموزش شهروندی در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهروندان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف تحقیق شناسایی وضعیت مولفه های تاثیرگذار آموزش شهروندی در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهروندان است.

مواد و روش ها

روش تخقیق آمیخته در نظر گرفته شد (کیفی - کمی).جامعه ی آماری در بخش کیفی شامل 40 نفر از  مطلعین کلیدی ، کارشناسان و مدیران مدیریت شهری و در بخش کمی کلیه جوانان بین 18 الی 25 سال شهر تهران در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه ها در بخش کیفی از روش نمونه گیری زنجیره ای یا گلوله برفی در شناسایی وانتخاب مطلعین کلیدی ودر بخش کمی384 نفر با استفاده  روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد.به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عوامل مورد توجه در آموزش شهروندی و نقش آنها بر توسعه فرهنگی- اجتماعی شهروندان استفاده شد که روایی سازه آن با استفاده از روش تحلیل عاملی و پایایی آن با استفاده از الفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22  با روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

یافته تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل عاملی نشان داد که توجه بر تقویت قانون گرایی، توجه بر تقویت روحیه مشارکت جویی، توجه بر تقویت حس مسیولیت پذیری، توجه بر تقویت اعتماد به نفس، توجه بر تقویت مهارتهای ارتباطی، توجه بر تقویت آگاهی های مدنی و توجه بر تقویت مهارت حل مسااله نام گذاری از عوامل تاثیرگذار در آموزش شهروندی جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی شهروندان است.همچنین با استفاده از آزمون t تک گروهی مشخص شد که 7 مولفه یاد شده در آموزشهای شهروندی در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهروندان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

نتیجه گیری

نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد پاسخدهی جوانان بین 18 الی 25 سال شهر تهران نسبت به وضعیت موجود مولفه های تاثیر گذار آموزش شهروندی در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهروندان با میزان میانگین جامعه از لحاظ آماری متفاوت است. با توجه به میزان میانگین های محاسبه شده در این 7 عامل و بزرگتر بودن آن ها از میانگین جامعه (3) نتایج نشان داد که از نظر جوانان بین 18 الی 25 سال شهر تهران  ، 7 مولفه یاد شده در آموزشهای شهروندی در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهروندان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2450470 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!