امکان سنجی پتانسیل استحصال آب باران از سطوح عایق پشت بام ها در شرایط آب و هوایی اهواز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از روش هایی که باعث کاهش اتکاء به منابع آب می شود، جمع آوری آب باران است. این تحقیق با هدف بررسی بارش هایی که از فصل پاییز تا پایان بهار در شهر اهواز منجر به ایجاد رواناب می شوند، انجام شد. دو محل، یکی در جنوب اهواز، در محل ساختمان سازمان پارک ها و فضای سبز به مساحت پشت بام 6/115 مترمربع و دیگری در شمال اهواز، در محل شهرک نفت با مساحت پشت بام 35 مترمربع انتخاب شد. پشت بام هر دو سایت دارای سطوح عایق ایزوگام بود. رواناب حاصل از پشت بام این نقاط بصورت ثقلی از نقطه خروجی توسط لوله ای به مخازن ذخیره آب انتقال پیدا می کرد. محدوده زمانی نمونه برداری از ابتدای مهر 1397 تا پایان خرداد 1398 انتخاب شد. اطلاعات مربوط به بارش از ایستگاه سینوپتیک اهواز دریافت شد. متوسط ضریب رواناب در شهر اهواز برای فصول پاییز، زمستان و بهار به ترتیب برابر 759/0، 711/0 و 797/0 به دست آمد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد با استحصال آب باران از سطح پشت بام های شهر اهواز در ماه های مهر تا اردیبهشت به ترتیب 24/2، 4/8، 2/21، 58/14، 65/13، 17/9، 44/7 و 03/4 درصد از نیاز آبی بخش خانگی (به جز آشامیدن و پخت و پز)، 85/16، 63، 100، 100، 100، 84/68، 77/55 و 2/30 درصد از نیاز آبی بخش عمومی، 43/8، 5/31، 61/79، 68/54، 19/51، 42//34، 88/27 و 10/15 درصد از نیاز آبی بخش تجاری و صنعتی و 06/1، 48/4، 17/13، 88/8، 66/7، 05/5، 3/4 و 88/1 درصد از نیاز آبی بخش فضای سبز را می توان تامین نمود. با توجه به عدم اندازه گیری پارامتر های کیفی، آب جمع آوری شده برای مصارف شرب توصیه نمی شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
163 تا 176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2450991 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!