مدل سازی منحنی تداوم جریان ماهانه به روش رگرسیون غیرخطی برای حوضه های بدون آمار استان اردبیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

منحنی تداوم جریان (FDC) بیان گر توزیع فراوانی جریان آب در یک بازه زمانی است که به طور گسترده در هیدرولوژی برای ارزیابی طیف های مختلف کاربرد جریان آب رودخانه ها استفاده می شود. لذا، توسعه یک مدل و روش مناسب برای برآورد آن در حوضه های فاقد آمار ضروری است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، از مدل سازی مبتنی بر رگرسیون غیرخطی، برای تهیه FDC بر اساس داده های دبی جریان آب (مترمکعب بر ثانیه) و بارش (میلی متر) در دوره آماری 1381-1392، مساحت (کیلومترمربع) و شیب متوسط (درصد) حوضه های بالادست مربوط به 30 ایستگاه استان اردبیل استفاده شد. برای تحلیل رگرسیون غیرخطی، حدود 70 و 30 درصد ایستگاه ها به ترتیب برای واسنجی و اعتبارسنجی در نظر گرفته شدند. توسعه مدل برآورد FDC شامل چندین مرحله ازجمله بی بعد کردن داده های جریان دبی، نرمال سازی، تعریف پارامترهای معادلات رگرسیون غیرخطی و محاسبه چارک ها بوده است. درنهایت پس از آزمون رابطه های مختلف، رابطه Q=0.00002385(AP)0.571S0.845  با در نظر گرفتن تمام متغیرهای ورودی با ضریب تعیین (R2) برابر با 78/0 و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) برابر با 021/0 به عنوان رابطه نهایی برای مدل سازی FDC در حوضه های فاقد آمار معرفی شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2451220 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!