تاثیر افشای اختلاف حسابرس و صاحبکار بر کناره گیری حسابرس و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

صورت های مالی به عنوان بیانیه های مشترک از سوی حسابرس و مدیریت تلقی شود، و برآیندی از مذاکرات و چانه زنی بین مدیریت و حسابرس می باشد. افشای استعفای حسابرس برای ذی نفعان ممکن است هزینه بر باشد زیرا سرمایه گذاران نسبت به استعفای حسابرس واکنش منفی نشان می دهند. اگر مدیریت معتقد باشد که حسابرس فعلی محافظه کارتر از حسابرس جانشین است حسابرس فعلی را برکنار و به جای آن یک حسابرس با محافظه کاری کمتر استخدام می کند. در این پژوهش به بررسی تاثیر افشای اختلاف حسابرس و صاحبکار بر کناره گیری حسابرس و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 175 شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو مثبت بین افشای اختلاف نظر حسابرس - صاحبکار و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که افشای اختلاف حسابرس - صاحبکار و کناره گیری حسابرس رابطه معنادری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2451924 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!