تاثیر گشت هدفمند در پیشگیری از سرقت در فرماندهی انتظامی شهرستان نقده

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

انسان ها از دیرباز برای جلوگیری از وقوع جرم و یا حتی الامکان کنترل آن، مجموعه نیروهایی را بکار برده اند که در طول زمان با تغییر و تحولاتی همراه بوده است در اصطلاح جرم شناسی پیشگیری شامل اقداماتی است که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده با هدف کاهش بزهکاری به عمل می آید. هدف پژوهش حاضر ، بررسی تاثیر گشت هدفمند در پیشگیری از سرقت می باشد. مورد مطالعه این تحقیق در فرماندهی انتظامی شهرستان نقده در سال 1399 می باشد. جامعه آماری در این تحقیق، فرماندهان و مدیران و کارشناسان انتظامی شاغل در فرماندهی انتظامی شهرستان نقده می باشند ، که تعداد آنها 220 نفر برآورد شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران حدودا 140 نفر برآورد شد که با استفاده از روش تصادفی ساده برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. برای بررسی تاثیر گشت هدفمند در پیشگیری از سرقت، ازپرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت تجزیه تحلیل داده و آزمون فرضیات از آزمون های کولموگروف- اسمیرتوف، تی و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داده اند که گشت هدفمند بر پیشگیری از سرقت تاثیر دارد. نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرتوف نشان دهنده نرمال بودن توزیع متغییر ها بود. بر اساس آزمون t تک نمونه ای چون میانگین بیشتر از 3 بود فرضیه ها تایید شدند. و بر اساس آزمون فریدمن دیده شد که تاثیر وجود یک تیم تجزیه و تحلیل بر کیفیت عملکرد پلیس در اولویت اول قرار گرفت. همچنین مشخص گردیدکه هر سه فرضیه فرعی تحقیق صحیح و قابل قبول می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2452047 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!