مطالعه تاثیر محلول پاشی کودهای نانوذرات آهن ، منیزیم و تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد سیب زمینی رقم سانته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به روند جمعیت رو به رشد جهان، تامین نیازهای غذایی و دارویی از فرآورده های گیاهی بسیار حایز اهمیت است. توجه به اثرهای تاریخ کشت و منطقه کشت مناسب به منظور تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان جهت دستیابی به محصولات زراعی با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب دارای اهمیت زیادی می باشد. از مهم ترین عوامل موثر در رشد و عملکرد سیب زمینی تغذیه و تعیین تاریخ کاشت مناسب با توجه به منطقه جغرافیایی می باشد این پژوهش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع تحقیقاتی جهاد کشاورزی واقع در شهرستان های اسلام آباد و زهکلوت استان کرمان انجام شد. فاکتور اصلی تیمار کودی در مراحل گلدهی و پرشدن غده ها و فاکتور فرعی شامل دو تاریخ کشت (5 و 25 مهرماه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمار منطقه، تاریخ کشت و محلولپاشی بر غلظت کلروفیل a و کاروتنوییدهای برگ معنی دار شد. در حالی که بر غلظت کلروفیلb  معنی دار نگردید. تمام اثر دوجانبه بجز منطقه در تاریخ کاشت در کلروفیل a معنی دار ولی بر اثر سه جانبه بی‏معنی بود. بالاترین میزان جذب سدیم درتیمار شاهد، بیشترین pH غده، آهن و کلروفیلa در سیب زمینی محلول پاشی شده با تیمار 2 درصد آهن همراه با کاربرد 1 درصد منیزیوم بدست آمد که با تیمار محلول پاشی 2 درصد آهن همراه با کاربرد 2 درصد منیزیوم اختلاف معنی داری نداشت، همچنین بیشترین میزان کارتنویید در سیب زمینی که با تیمار محلول پاشی 1 درصد آهن همراه با کاربرد 1 درصد منیزیوم محلول پاشی شده بود دیده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2453268 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!