بررسی تاثیر شرکت تعاونی های تولید بر توسعه پایدار کشاورزی در منطقه جهرم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر شرکت تعاونی‏های تولید بر توسعه پایدار و مکانیزاسیون کشاورزی در منطقه جهرم در سال 1399می‏باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی، از نوع پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای شرکت‏های شرکت تعاونی تولید در منطقه سیمکان جهرم به تعداد 606 نفر می‏باشد که با فرمول محاسبه حجم کوکران، تعداد 235 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‏گیری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می‏باشد. اطلاعات مورد نیاز، جهت سنجش تاثیر شرکت تعاونی‏های تولید بر توسعه پایدار کشاورزی با ابزار پرسشنامه که شامل 25 سوال و سه زیر مقیاس بوده است به دست آمد. پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری توسط نرم افزارSPSS ، نتایج نشان داد که بین شرکت تعاونی‏های تولید و توسعه پایدار کشاورزی در منطقه جهرم ارتباط معنی‏داری وجود دارد. همچنین بین شرکت تعاونی تولید و توسعه زیست محیطی ارتباط معنی‏داری وجود داشت. نتایج نشان داد که شرکت تعاونی تولید بر توسعه اقتصادی در منطقه جهرم تاثیرگذار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2453272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!