ارزشیابی برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک رویکرد کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بیمارستان ها به عنوان یک مرکز شبانه روزی در همه نظام های سلامت شناخته می شوند. در یکی از بسته های مهم طرح تحول به منظور ارتقای پاسخگویی به مراجعه کنندگان در ساعات غیراداری و تعطیل، پزشکان مقیم با تخصص های مختلف از سال 1393 در بیمارستان به خصوص اورژانس مستقر شده اند که انتظار می رفت در ‏عملکرد اورژانس و رضایت بیماران تاثیر به سزایی داشته باشد. بنابراین، ‏پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی بسته پزشکان متخصص مقیم اورژانس، به بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت های بهبود آن پرداخته است.

روش کار

در این پژوهش کیفی با 19 پزشک متخصص، 2 پزشک فوق تخصص، 4 پزشک عمومی و 2 کارشناس که عمدتا از پزشکان مقیم و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند، مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمده است. تحلیل داده ها با استراتژی تحلیل موضوعی و با کمک نرم افزار ‏MAXQDA 10 انجام شد.

یافته ها

حضور پزشک متخصص در شیفت عصر ‏و شب و تسریع در تعیین تکلیف بیماران مهم ترین نقاط قوت بسته و نظام پرداخت، نبود نظارت بر عملکرد پزشکان و آسیب به آموزش دانشجویان چالش ها و نقاط ضعف اصلی طرح بوده است.

نتیجه گیری

اهمیت بیمارستان ها بدون حضور پزشکان به ویژه در بیمارستان های آموزشی و دولتی بسیار ناچیز خواهد بود. دستورالعمل برنامه پزشکان متخصص مقیم نسبت به سایر بسته های طرح تحول نظام سلامت به طور دقیق اجرا نشد. علل و عوامل متعددی در این پژوهش برای این بی توجهی شناسایی شد که می توانند تا حدی راهگشای سیاست گذاران و مدیران حوزه سلامت باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2453708 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!