‏ویژگی های رویشی و خاک رویشگاه گیلاس وحشی (‏Cerasus avium L.‎‏) ‏در ‏جنگل های ‏ارسباران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ارزیابی شرایط رویشگاهی گونه های جنگلی، یکی از اولین اصول در شناخت بوم سازگان های جنگلی است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی ویژگی های رویشگاهی، خاک و مشخصه های کمی و کیفی گیلاس وحشی (Cerasus avium L.‎) در حوضه های کلیبرچای و ایلگنه چای جنگل های ارسباران در شهرستان کلیبر بود. باتوجه به شرایط فیزیوگرافی، منطقه های مورد مطالعه به دو دامنه ارتفاعی (1000 تا 1500 و 1500 تا 2000 متر از سطح دریا) و سه جهت جغرافیایی (شمالی، شرقی و غربی) تقسیم شدند. در هر بخش، پنج قطعه نمونه دایره ای شکل به مساحت 500 متر مربع (درمجموع، 30 قطعه نمونه) به روش انتخابی پیاده شدند. مشخصه های اندازه گیری شده در هر قطعه نمونه شامل فیزیوگرافی، قطر برابرسینه، مبدا و کیفیت تنه و قطر تاج پایه های گیلاس وحشی با قطر برابرسینه بیشتر از شش سانتی متر بودند. همچنین، یک نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متر در هر قطعه نمونه برای تعیین ویژگی های خاک برداشت شد. نتایج نشان داد که میانگین قطر برابرسینه پایه های گیلاس وحشی در ارتفاع 1000 تا 1500 متر از سطح دریا به طور معنی داری بیشتر از دامنه ارتفاعی دیگر بود. این درختان در ارتفاع به نسبت پایین تر و خاک هایی با زهکشی زیاد و توان نگه داشت رطوبت میانگین، وضعیت رویشی مناسبی داشتند. همچنین، مشخص شد که میانگین قطر برابرسینه و قطر تاج و نیز تراکم پایه های گیلاس وحشی در جهت های شمالی و شرقی بیشتر از جهت غربی بودند. به طورکلی، این گونه اغلب دامنه های شمالی و شرقی را ترجیح می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454338 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!