برآورد آب زیرزمینی مورد نیاز برای پایداری جنگل های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) و کنار (.Ziziphus spina-christi (L.) Desf) در شهرستان فاریاب، استان کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) و کنار (.Ziziphus spina-christi (L.) Desf) از گونه های بومی ناحیه رویشی صحارا- سندی هستند که توانایی سازگاری، رشد و زادآوری مناسبی دارند. پژوهش پیش رو با هدف برآورد آب مورد نیاز برای پایداری جنگل های طبیعی کهور و کنار در حوضه آبخیز شهرستان فاریاب در استان کرمان انجام شد. ابتدا با استفاده از تصاویر Google Earth، 90 قطعه نمونه 100 متر مربعی در شبکه های یک هکتاری پیاده شد و در آن ها، تعداد پایه های کنار و کهور شمارش شدند. سپس، براساس کمینه نیاز آبی این دو گونه که برپایه بررسی های لایسیمتری برآورد شد، مصرف آب پایه ها به دست آمد. با استفاده از مدل MODFLOW، وضعیت بیلان آب زیرزمینی در آبخوان دشت فاریاب برای سال زراعی 97-1396 محاسبه شد. مقدار آب مورد نیاز جنگل های کهور و کنار دشت فاریاب براساس میانگین حجم آب مصرفی این دو گونه، بیلان آبی و ضریب ذخیره آبخوان به دست آمد. نتایج نشان داد که میانگین تراکم کهور و کنار در منطقه مورد مطالعه به ترتیب 250 و 30 پایه در هر هکتار هستند. بررسی بیلان آبی و آبخوان زیرزمینی بیانگر کسری حجم 25 میلیون متر مکعبی مخزن و افت 26 متری سطح آب زیرزمینی طی حدود دو دهه گذشته بود. این نتایج، برداشت بی رویه آب توسط چاه های بخش کشاورزی (حدود 160 میلیون متر مکعب در سال) را نشان می دهند. به منظور برنامه ریزی منابع آب و باتوجه به اهمیت درختان کهور و کنار در دشت فاریاب، حقابه سالانه این جنگل حدود 6/2 میلیون متر مکعب برآورد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454339 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!