ارزیابی مقدار گال برگی بلوط (.Quercus brantii Lindl) در توده های جنگلی سالم و دچار زوال در استان کهگیلویه و بویراحمد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
درختان بلوط (.Quercus sp) میزبان حشره ها و آفات مختلف تولیدکننده انواع گال هستند، اما اطلاعات اولیه و اساسی درمورد مقدار گال برگی آن ها، محدود و ناچیز است. پژوهش پیش رو با هدف مقایسه مقدار گال برگی بلوط ایرانی (.Q. brantii Lindl) بین جهت های مختلف تاج درختان، فرم های رویشی (دانه زاد و شاخه زاد) و دامنه های متفاوت جغرافیایی در توده های سالم و دچار زوال در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. پس از جنگل گردشی در رویشگاه های شهرستان های بویراحمد و دنا، دو قطعه نمونه یک هکتاری با آثار زوال (خشکیدگی) و دو قطعه نمونه بدون آثار زوال (شاهد) در دامنه های شمالی و جنوبی انتخاب شدند. ضمن اندازه گیری متغیرهای کمی پایه های بلوط ایرانی (قطر برابرسینه، قطر جست گروه، ارتفاع و سطح تاج) 20 برگ از هر جهت جغرافیایی تاج درخت برداشت شد. در آزمایشگاه، گال ها از روی برگ های نمونه جداسازی و وزن شدند. براساس نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین، هرچند جهت شمال تاج درختان در اغلب رویشگاه ها، مقدار گال بیشتری داشت، اما ازاین نظر بین جهت های مختلف تاج یک درخت در هر دو فرم رویشی، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در هر دو فرم رویشی، میانگین مجموع وزن گال برگ های نمونه در رویشگاه زوال دامنه جنوبی به طور معنی داری بیشتر از رویشگاه های دیگر بود. همچنین، مقدار گال برگ در درختان دانه زاد به طور معنی داری بیشتر از پایه های شاخه زاد به دست آمد. به نظر می رسد که عوامل اقلیمی و توپوگرافی مانند ارتفاع از سطح دریا و میانگین دمای ماهانه، نقش تعیین کننده ای در گسترش گال برگی بلوط ایرانی دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454340 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!