بررسی فعالیت آنزیم ها و ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک در رویشگاه کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) و سمر (.P. juliflora (SW.) DC)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

باتوجه به دشواری حفاظت و احیای مناطق خشک و بیابانی، ارزیابی تغییرات ناشی از ورود گونه های غیربومی به این بوم سازگان های شکننده بسیار مهم است. با بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک به عنوان پایه بوم سازگان می توان اثر ورود و استقرار گونه های غیربومی را ارزیابی کرد. در پژوهش پیش رو، اثرات کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) و سمر (P. juliflora (SW.) DC.) به عنوان دو گونه مهم ناحیه رویشی صحارا- سندی بر خاک رویشگاه شهرستان عسلویه در استان بوشهر بررسی و مقایسه شدند. بدین منظور، فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی، اوره آز، دهیدروژناز و اینورتاز در رابطه با برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک (رطوبت اشباع، کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب) در زیر و بیرون تاج این درختان ارزیابی شد. 24 نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متر از رویشگاه طبیعی کهور ایرانی و سمر به روش تصادفی نمونه برداری شدند. نتایج آنالیز آماری با استفاده از طرح کرت های خردشده نشان داد که اثر موقعیت نمونه برداری بر فعالیت همه آنزیم های مورد مطالعه در سطح اطمینان حداقل 95 درصد معنی دار است. به طوری که این آنزیم ها در خاک زیر تاج درختان نمونه، فعالیت بیشتری نسبت به بیرون تاج داشتند. فعالیت آنزیم های مورد مطالعه در زیر تاج درختان کهور ایرانی، تفاوت معنی داری با سمر نشان نداد. اثرات متقابل گونه و موقعیت نمونه برداری فقط بر آنزیم فسفاتاز قلیایی معنی دار بودند (01/0p<). به طورکلی سمر، اثرات نامطلوبی بر فعالیت آنزیم های خاک نداشت. به نظر می رسد که با اعمال مدیریت علمی و صحیح، این گونه تندرشد می تواند همراه با گونه بومی کهور ایرانی در برنامه های بیابان زدایی و احیای جنگل های ناحیه رویشی صحارا- سندی در منطقه عسلویه مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454342 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!