تحلیل نقش دوگانه بهره برداری از محصولات غیرچوبی در جنگل های شبانکاره در استان کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

باتوجه به فرهنگ و امکانات هر منطقه، شدت و روش بهره برداری از جنگل در شرایط مختلف جغرافیایی می توانند متفاوت باشند. این عامل بر کمیت و کیفیت محصولات و نقش تخریبی و یا حفاظتی بهره برداری تاثیرگذار است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دوگانه درآمدی- حفاظتی بهره برداری از محصولات غیرچوبی جنگل در سامان عرفی روستای شبانکاره از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانشاه انجام شد. رویکرد کلی این پژوهش، کمی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی (غیرآزمایشی)- پیمایشی بود. 111 نفر از سرپرستان خانوار، جامعه نمونه را تشکیل می دادند. میانگین درآمد ناخالص سالانه حاصل از محصولات غیرچوبی در هر خانوار مورد مطالعه 77/6485096 تومان به دست آمد. این نتایج نشان دهنده اهمیت جایگاه محصولات غیرچوبی و نقش مکملی آن ها در بهبود معیشت بهره برداران هستند. در افرادی که محصولات غیرچوبی را به صورت گروهی برداشت می کردند، میانگین رتبه ای بهره برداری 75/57 به دست آمد. این عدد نسبت به کسانی که در قالب انفرادی بهره برداری می کردند، بیشتر بود. باتوجه به نتایج تکنیک تحلیل عاملی، رعایت اصول صحیح بهره برداری با واریانس 19/15، مدیریت و نظارت بر اصول و زمان مناسب بهره برداری ها با 71/14 و افزایش حساسیت به وضعیت جنگل با 37/8 درصد، بیشترین تاثیر را در نقش حفاظتی بهره برداری از محصولات غیرچوبی جنگل داشتند. هم اکنون، جنبه تخریبی بهره برداری از این محصولات، پررنگ تر از جنبه حفاظتی آن است. به طورکلی، با اصلاح ساختار های بهره برداری می توان نقش حفاظتی برداشت از محصولات غیرچوبی را تقویت کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454343 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!