مطالعه تاثیر روش های مختلف کاربرد هیومیک اسید و آمینوکلات بر ویژگی های رشد، عملکرد و غلظت عناصر غذایی خیار گلخانه ای واریته سوپرسلطان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور ارزیابی اثر روش های مختلف مصرف (برگ پاشی و مصرف خاکی) هیومیک اسید و آمینو کلات بر رشد و عملکرد خیار گلخانه ای (Cucumis sativus L.) رقم سوپر سلطان، آزمایش گلخانه ای دو ساله (98-1397) به صورت فاکتوریل بر پایه طرح آماری بلوک های کامل تصادفی، با دو عامل هیومیک اسید (بدون کاربرد هیومیک اسید، کاربرد خاکی هیومیک اسید و کاربرد هیومیک اسید به صورت برگ پاشی) و آمینوکلات (بدون کاربرد آمینوکلات، کاربرد خاکی آمینوکلات و کاربرد آمینوکلات به صورت برگ پاشی) در سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اجرا شد. اثر کاربرد هیومیک اسید و آمینو کلات و اثر متقابل آن ها بر عملکرد میوه در واحد سطح، تعداد میوه در بوته، درصد ماده خشک میوه و شاخص کلروفیل برگ معنی دار بود، به گونه ای که بیش ترین عملکرد میوه در واحد سطح، تعداد میوه در بوته، درصد ماده خشک میوه و شاخص کلروفیل برگ از کاربرد خاکی هیومیک اسید و آمینوکلات به دست آمد که به ترتیب 4/57، 6/58، 4/56 و 8/43 درصد بیش تر از تیمار شاهد بود. اثر کاربرد هیومیک اسید و آمینو کلات و اثر متقابل آن ها بر غلظت عناصر غذایی پرمصرف برگ معنی دار بود. بیش ترین غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم برگ از کاربرد خاکی هیومیک اسید و آمینوکلات به دست آمد، به گونه ای که غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ در اثر کاربرد هیومیک اسید و آمینوکلات به صورت مصرف در خاک به ترتیب به میزان 44، 51 و 58 درصد افزایش نشان داد. براساس نتایج به دست آمده، برای رسیدن به حداکثر عملکرد خیار گلخانه ای در واحد سطح، کاربرد هم زمان هیومیک اسید و آمینوکلات به صورت مصرف در خاک توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
673 تا 684
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454404 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!