بررسی رشد میکروجلبک سبز Chlorella vulgaris تحت شرایط میکسوتروف و اتوتروف به منظور تولید بیودیزل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

روغن به دست امده از میکروجلبک ها به این دلیل که می توانند به راحتی به اسید های چرب متیل استر یا هیدروکربن های بیودیزل تبدیل شوند یکی از منابع مهم انرژی به شمار می آیند . هدف از این تحقیق بررسی روند رشد میکروجلبک سبز کلرلا ولگاریس در شرایط آزمایشگاهی میکسوتروف و اتوتروف به منظور یافتن شرایط بهینه در تولید بیودیزیل می باشد. جهت بررسی و مقایسه روند رشد سلولی کلرلا ولگاریس مقایسه از محیط های TMRL (AG) و TX در چهار تیمار و سه تکرار طی ده کشت روز استفاده شد . درهر تیمار ، شمارش کلرلا ولگاریس هر دو روز یکبار و در مجموع 5 بار شمارش انجام شد. نتایج نشان داد در دهمین روز شمارش سلولی میکروجلبک کلرلا میانگین رشد سلولی (تعداد سلول در میلی لیتر) میکروجلبک کلرلا در محیط های کشت مختلف نشان از بیشترین رشد سلولی106×1/118 (تعداد سلول در میلی لیتر) در محیط کشت TMRL (AG) در شرایط اتوتروف و 106×3/115 در شرایط میکسوتروف، کمترین تعداد سلولی نیز در محیط کشت TX شرایط میکسوتروف به میزان 106 ×4/77 (تعداد سلول در میلی لیتر) به ثبت رسید. دهمین روز شمارش رشد سلولی بین محیط های کشت مختلف اختلاف معنی دار بوده است (P<0/05). همچنین محاسبه نرخ رشد و ضریب رشد ویژه نشان دهنده رشد سریع تر میکروجلبک کلرلا در محیط کشت TMRL(AG) نسبت به محیط کشت TX بوده است. میزان درصد روغن درمحیط کشتTMRL (AG) در شرایط میکسوتروف و اتوتروف به ترتیب، 22/4 و 21/1 بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده جهت تولید انبوه میکرو جلبک کلرلا و استفاده آن در صنعت بیودیزل محیط کشت TMRL (AG) در شرایط میکسوتروف بدلیل رشد سلولی زیاد، روغن بالاتر و هزینه پایین تر توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2455150 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!