پژوهشی بر فیلم «اسب تورین» با رویکرد بینامتنیت (دیدگاه خلقی و خوانشی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سینما به عنوان رسانه ای روایی، در زمان معاصر بیش از هر رسانه ای حاوی اندیشه ها و مفاهیم انسانی است؛ همچنین این رسانه به واسطه ی ذات التقاطی اش، از رسانه های دیگر چون ادبیات، تیاتر و... تاثیر گرفته است؛ درواقع آثار سینمایی متونی هستند متاثر از حوزه های متنی دیگر؛ از این جهت رویکرد بینامتنیت می تواند به خوبی به شناسایی پیش متن های سازنده در آثار سینمایی یاری رساند. نظریه بینامتنیت عنوان می دارد که هر متنی بر پایه ی متن های پیشین خود، خلق شده است. هیچ متنی نیست که کاملا مستقل تولید یا حتی دریافت شود. درنتیجه در خلال روابط میان متنی است که متن نویی آفریده می شود. فیلم سینمای «اسب تورین»، آخرین اثر بلاتار، فیلم ساز مجارستانی، یک اثر بینامتنی است که بیننده را درگیر ابعاد پیچیده خویش می سازد. این فیلم که به لحاظ ایده و فرم، ممتاز و متمایز است، در تاثیر از متون دیگر خلق شده است. این مقاله بر آن است که به وسیله ی این رویکرد ، پیش متن های تاثیرگذار در یک اثر سینمای شاخص را بازخوانی کند. در پژوهش حاضر که به لحاظ روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی متکی بر رویکرد بینامتنیت و به صورت اسنادی، اطلاعات گردآوری شده است، با دیدگاه خلقی و خوانشی در حوزه بینامتنی، به واکاوی یکی از متمایزترین آثار سینمایی معاصر می پردازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2455541 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!