حفاظت از باغ ها حاشیه شهر از منظر اکولوژی سیمای سرزمین مطالعه موردی: سراب قنبر-کرمانشاه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

رشد گسترده افقی شهرها دارای پیامدهای زیست محیطی است، این فرآیند منجر به تخریب منظر و باغ ها حاشیه شهرها می گردد. باغ ها سراب قنبر در جنوب شهر کرمانشاه نیز به دلیل رشد گسترده شهری در معرض تخریب گسترده ای قرار دارد.

روش بررسی

با استفاده از سنجه های اکولوژی سیمای سرزمین تحولات محدوده مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعد براساس برداشت میدانی انواع لکه ها و کریدورها مشخص شده است.

یافته ها

با توجه به کارکرد این فضاها از لحاظ عملکرد اکولوژیک، عناصر ساختاری محدوده در چهار گروه از راهبردهای حمایتی، تدافعی، تهاجمی و فرصت طلبانه طبقه بندی شده اند. این طبقات شامل لکه ها و کریدورهای طبیعی، اختلالی، مکان و نحوه ی قرارگیری آن ها بر روی بستر سرزمین می باشد. با درنظر گرفتن اهداف طراحی و این طبقات، طرح راهبردی محدود ارایه شد.

بحث و نتیجه گیری

گسترش بستر شهر منجر به ایجاد لکه های اختلالی در سطح محدوده شده و از سوی دیگر لکه های طبیعی گرایش به خردشدن پیدا کرده اند. کریدورهای طبیعی با چالش های جدی مواجه اند. در حالی که گسترش کریدورهای اختلالی منجر به تغییر در ساختار سیمای سرزمین شده و گسست اکولوژیک را تشدید کرده است. تداوم این روند منجر به نابودی این اراضی خواهد شد و تبعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. طراحی محیطی متناسب می تواند چارچوب مناسبی را با استفاده از مبانی پایه اکولوژی سیمای سرزمین فراهم ساخته و با تعریف کارکردهای متناسب نیاز شهری، این عرصه های طبیعی را حفاظت نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456079 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!