تاثیر توسعه استراتژی های کارآفرینی بر درآمد پایدار شهرداری (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شهرداری‏ها، یکی از نهادهایی هستند که عملکردشان به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، حایزاهمیت است. منابع درآمد شهرداری‎ها در کیفیت خدمات به مردم نقش خطیری دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر توسعه استراتژی‎های کارآفرینی بر درآمد پایدار شهرداری تهران می‎پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش جمع‎آوری داده‎ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان خبره و کارشناسان شاغل در شهرداری تهران به تعداد 45 نفر و کارشناسان متخصص در زمینه درآمد شاغل در شهرداری تهران به تعداد 50 نفر می ‏باشد. با استفاده از جدول مورگان، 76 نفر به روش نمونه‎ گیری در دسترس که از مناطق مختلف شهرداری تهران انتخاب شدند، به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت سنجش درآمد پایدار شهرداری، پرسشنامه‎ای با توجه به پژوهش کشکولی و کشکولی (1398) با نه گویه طراحی گردید. همچنین جهت سنجش استراتژی‎های کارآفرینی نیز از پرسشنامه استاندارد مارگریت هیل با ابعاد فرهنگ کارآفرینی، افعال سازمانی و انعطاف ‏پذیری با ده گویه استفاده شد. به‎منظور سنجش روایی، پرسشنامه پژوهش به افراد خبره و اساتید داده شد و نظرات اصلاحی انجام گرفت. در این تحقیق جهت سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ با بهره‎گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای هر سازه پژوهش بالاتر از 7/0 بوده که نشان از قابلیت اعتماد بالا دارد. در این پژوهش جهت تجزیه ‏و تحلیل داده‏ ها و آزمون فرضیه ‏ها، از آزمون تحلیل همبستگی و برای بررسی مدل، از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهایSmart PLS  و SPSS بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین توسعه استراتژی‎های کارآفرینی و ابعاد آن با درآمد پایدار شهرداری تهران بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456115 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!