تحلیل تجدید حیات شهری در بافت‎ های تاریخی با تاکید بر ابعاد نابرابری‎ های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست ‎محیطی (مورد مطالعه: شهر سمنان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور حل مشکلات ناشی از پدیده فرسودگی شهری، رهیافت های متعددی ارایه شده است که هیچ کدام به طور پایدار نتوانستند این پدیده را رفع یا کنترل نمایند. رهیافت تجدید حیات از آخرین نسل برنامه ‎ها به منظور بازگرداندن روند رشد اقتصادی گذشته با توجه به بعد پایداری است که تمایل به بهبود مداوم در شرایط اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی را دارد. بنابراین این مقاله به دنبال بررسی تاثیر تجدید حیات شهری در بافت تاریخی شهر سمنان می‎ باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‎ آوری و تجزیه ‎و تحلیل داده ‎ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان بافت تاریخی سمنان می ‎باشد که با روش نمونه‎ گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس، 180 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‎ ها پرسشنامه محقق‎ ساخته بود. تحلیل و اعتبارسنجی الگو با مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزار آماریSmart PlS  صورت گرفت. یافته ‎ها نشان دادند تجدید حیات شهری و ابعاد آن، بر فرسودگی بافت های تاریخی تاثیر منفی و معنی داری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456116 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!